Atmosféra

Atmosféra je plynný obal Zeme, rozprestiera sa od povrchu Zeme až po kozmický priestor. Je nevyhnutnou podmienkou pre život, pretvára žiarivú energiu slnka, reguluje rozdelenie vlahy a tepla na Zemi, ovplyvňuje vlastnosti a priestorové usporiadanie celej krajinnej sféry.

Atmosféra mladej Zeme obsahovala kyslík len ako stopový prvok, ktorý vznikol rozložením vodnej pary ultrafialovým žiarením. V tom čase atmosfére dominoval dusík, oxid uhličitý, oxid siričitý a vodná para. Ozónová vrstva neexistovala. Takže život sa mohol udržať len vo vode (oceán už v tedy existoval) alebo v sedimentoch kam neprenikla smrtiaca ultrafialová radiácia. Predpokladá sa, že kyslík začali produkovať cyanobaktérie zhruba od 3,8 do 2,5 miliárd rokov dozadu. V dnešnej dobe obsahuje zemská atmosféra 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,93% argónu a 0,038% oxidu uhličitého. Vysoký obsah kyslíka a nízky obsah oxidu uhličitého je dôležitý pre aktívne a mobilné formy života a zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe ozónu, ktorý nás chráni pred ultrafialovým žiarením. Ak by sa tento pomer čo i len trocha zmenil, tak by to malo ďalekosiahle následky na život na Zemi.

 

Atmosféru členíme na 5 sfér:

 • Troposféra
 • Stratosféra, ktorá obsahuje aj ozonosféru
 • Mezosféra
 • Termosféra
 • Exosféra

 

Rozloženmie teploty vzduchu na Zemi súvisí s 3 základnými faktormi:

 • Geografická šírka
 • Vzdialenosť od mora
 • Nadmorská výška

Poznáme 4 zrážkové pásma:

 • Vlhké teplé pásmo
 • Suché teplé pásmo
 • Vlhké mierne pásmo
 • Suché mierne pásmo

Vietor prúdi z miesta s vysokým tlakom na miesto s nízkym tlakom.

Tlaková výš (anticyklóna) - Počasie je jasné, suché, teplé, bez zrážok. V zime pri TV mrzne.

Tlaková níž (cyklóna) - Počasie je vlhké, so zrážkami, oblačné. V zime pri TN sneží alebo prší.