Zobrazovanie zemského povrchu

Kartografia = veda, ktorá sa zauberá mapami

Mapovanie má 4 body.

  1. Meranie v teréne a zameranie terénnych bodov
  2. Pravouhlé premietnutie cez priemetňu a vyjadrenie terénnych bodov značkami
  • Priemetne: rovina (maláčasť zemského povrchu), elipsa (zakryvenie zemského povrchu), guľa (celý zemský povrch do glóbusu).

    3. Zmenšenie do mierky

  • Mierky: MALEJ mierky, STREDNEJ mierky, VEĽKEJ mierky
  • Číslo M - 1:25 000 v tomto prípade je číslo M = 25 000
  • Čím väčšie číslo M tým menšia mierka

 

VZOREC:  b=M*a

Pričom:

b - skutočná vzdialenosť

M - 1: M

a - mapová vzdialenosť

 

  1. Vypočítajte skutočnú vzdialenosť v mierke 1:250 000, kým M =250 000 a a=3cm

b=M*a

b=250 000 * 3

b= 750 000cm = 7,5km

 

    4. Skreslenie -použijeme takú kartografickú metódu, ktorá najmenej skresluje

Kartografické zobrazenia:

Azimutálne - najmenšie skreslenie v strede mapy

Kužeľové - najmenšie skreslenie v bode dotyku s glóbusom

Valcové - najmenšie skreslenie v oblasti rovníka a najväčšie v oblasti pólov