Úvod do geografie

Úvod do geografie oboznamuje s vývojom a postavením geografiev systéme vied, s objektom a predmetom jej štúdia a základnými metódami. Informuje o tvare a pohyboch Zeme, vysvetľuje ich geografické dôsledky. Poskytuje základné poznatky o zobrazovaní zemského povrchu a o mapách.

Geografia je interdisciplinárna veda, čo znamená, že leží na prieniku niekoľkých vied a čerpá z viacerých vedných odborov - prírodné vedy, matematické vedy, spoločenské vedy (história, politológia,...), ekonomické vedy. Predmetom štúdia pre geografiu je krajina (všetko okolo nás, ľubovolný výrez krajinnej sféry).