Fyzickogeografická sféra

Fyzická geografia je odvetvie geografie, ktoré skúma zákonitosti formovania a dynamiky prírodnej zložky krajinnej sféry .

Predmetom skúmania fyzickej geografie je teda fyzicko-geografická sféra. Fyzicko-geografická sféra sa skladá z piatich sfér:

  • Litosféra (hovorí o stavbe zemského povrchu, zemskej kôry, litosferických doskách, georeliefe - o sopečnej činnosti, zemetraseniach, o činnosti vody, vetra, ľadovca, organizmov) 
  • Atmosféra (hovorí o zloženi vzduchu, klíme, zrážkach, tlakových útvaroch)
  • Hydrosféra (hovorí o obehu vody v prírode, o vodných plochách - oceány, jazerá, rieky,...)
  • Pedosféra ( hovorí o vzniku a vývine pôdy, pôdotvorných procesoch a pôdnych typoch)
  • Biosféra (hovorí o rastlinstve a živočíšstve našej planéty)