Litosféra

Zemské teleso sa skladá zo zemského jadra, zemského plášťa a zemskej kôry.

Zemská kôra sa delí na kontinentálnu kôru ( s hrúbkou 30-40km) a oceánsku kôru ( s hrúbkou od 5 do 12 km)

 Litosferické dosky sa pohybujú od oceánskeho chrbta k priekope, kde sa ponárajú pod sesednú alebo do nej narážajú, alebo sa nadsúvajú nad ňu. Podsúvané časti sa tavia , v podobe lávy sa dostávajú na povrch a vznikajú pásmové pohoria a sopky.

 

 

Našu Zem formujú endogénne a exogénne procesy:

  1.  Endogénne procesy - vnútorné geomorfologické procesy utvárajú základné hrubé črty georeliefu. Ich vplyvom sa utvárajú MORFOŠTRUKTÚRY- kontinenty, oceánske panvy, pásmové pohoria, oceánske chrbty, oceánske priekopy, ale i menšie hráste (Tribeč), priekopové prepadliny, chrbty a doliny na vrásach, sopky lávové prúdy,...

Magmatizmus - súbor procesov súvisiacich s magmou, jej výstupom do zemskej kôry

Obrázok subdukcie = podsúvania jednej litosferickej dosky pod druhú

 

 

Vulkanizmus - sopečná činnosť. Je súhrn javov a procesov súvisiacich s výstupom magmy - lávy na zemský povrch.Miesto na ktorom preniká láva na povrch je sopka. Tavenina sa dostáva k zemskému povrchu sopečným komínom - sopúchom, ktorý je spojený prívodnými kanálmi s magmatickým ohnickom (krbom)  a na povrch vystupuje obyčajne lievikovytým otvorom - kráterom. Láva vytekajúca z krátera vytvára lávové prúdy. Pri spájaní lávových prúdov a ich rozlievaní do šírky vzniká lávový príkrov. Pri explózií býva kráter rozmetaný, spodná časť krátera poklesne a na vrchole sa vytvorí veľká centrálna depresia - kaldera.

Zemetrasenia - sú krátkodobé otrasy, ktoré vznikajú pod zemským povrchom. Spôsobujú ich napätia v zemskej kôre, ktoré sa náhle uvolňujú.Oblasť vzniku zemetrasenia sa nazýva hypocentrum - ohnisko zemetrasenia. Miesto na zemskom povrchu kolmo na hypocentum a s najväčšími otrasmi je epicentrum.

    2. Exogénne procesy - Vonkajšie geomorfologické procesyrozrušujú povrch utvorený vnútornými procesmi, tvoria menšie formy georeliefu - MORFOSKULPTÚRY. Pôsobia na zemskú kôru z vonka.

Patrí sem činnosť vetra, vody (dážď, rieky, jazerá, moria), snehu, ľadu,ľadovcov, svahové pohybya činnosť organizmov.