Biosféra

Biosféra - živý obal Zeme., tvoria ho rastliny, živočíchy a mikroorganizmy. Zaberá časť atmosféry, hydrosféry a zemskej kôry. Biosféru ako súčasť krajinnej sféry skúma biogeografia. Orientuje sa na 2 odlišné krajinné zložky:

raslinstvo (fytogeografia), ktoré v biosfére prevláda, tvorí 90% biosféry a

živočíšstvo (zoogeografia).

 

Podľa nárokov na vodu poznáme rastliny:

 • vlhkomilné (hygrofyty) - paprade, machy, vŕby, topole
 • suchomilné (xerofyty)
 • sukulenty = kaktusy, aloe - úsporne hospodária s vodou a tvoria si zásoby vody, zhadzujú listy v období sucha.
 • vodné (hydrofyty) - lekno, vodné trávy

Podľa nárokov na teplo a svetlo :

 • teplomilé
 • chladnomilné
 • svetlomilné
 • tieňomilné

Podľa nárokov na pôdu:

 • hygrofyty - vlhké pôdy
 • nitrofilné - náročné na dusík - žihlava, trávy
 • kalcifilné - náročné na vápnik
 • acidofilné - kyslé pôdy - čučoriedka
 • halofyty - zasolené pôdy

Vegetačné stupne (označené podľa základnej dreviny):

 • dubový
 • bukový
 • smrekový
 • kosodrevinový
 • alpínske bylinné vegetácie (alpínske lúky)
 • pustatiny - skalné oblasti (najvyššie)