Hydrosféra

Voda patrí k základným zložkámprírodného prostredia, k hlavným faktzorom existencie života na Zemi a k dôležitým činiteľomhospodárskeho rozvoja územia.

Hydrosféra - je vodný obal Zeme zahŕňa vodu morskú (oceány, moria), vodu na pevninách (rieky, jazerá, nádrže), vodu viazanú v ľadovcoch, podzemnú vodu, pôdnu a atmosferickú vodu (vodné pary, hmly, oblaky, dážď, sneh.)

 

Máme 4 oceány:

 • Indický - najteplejší
 • Tichý - naväčší
 • Atlantický
 • Severný ľadový - najmenší

 

Hydrografia rieky:

 • Prameň
 • Smer toku
 • Pravé prítoky
 • Ľavé prítoky
 • Ústie

Tvary riečnej siete:

 • Stromovitý
 • Vejárovitý
 • Perovitý
 • Asimetrický
 • Lúčovitý
 • Pravouhlý

Pojmy:

Povodie - územie, z ktorého hlavný tok odvádza povrchovú aj podzemnú vodu

Rozvodie - hranica medzi 2 povodiami

Úmorie - územie, z ktorého tok odvádza vodu do príslušného mora/oceánu

Prietok - množstvo vody, ktoré pretečie určitým profilom rieky za sekundu. Udáva sa v m3*s-1

Špecifický odtok - množstvo vody, ktoré odtečie z km2povodia za 1 sekundu.

Koeficient odtoku - vzťah medzi odtokom a zrážkami v povodí za dlhšie časové obdobie.

Bezodtoková oblasť - Ak sa rieky vlievajú do jazera, ktoré nemá spojenie so svetovým oceánom

Svetový oceán = všetky oceány spolu

Salinita = slanosť

Plaveniny - pohybujú sa po hladine

Splaveniny - sa nesú po dne